Oplossing lage rentestand bij pensioenen

30 June 2016

De Eerste Kamer heeft op 14 juni 2016 het wetsvoorstel Wet verbeterde premieregeling aangenomen. Op grond van deze nieuwe wet, die op 1 augustus 2016 in werking zal treden, kunnen deelnemers in beschikbare premieregelingen (uitkeringsovereenkomsten) doorbeleggen vanaf de pensioendatum. Onder de huidige wetgeving is dit nu nog niet mogelijk. De deelnemer dient nu nog op pensioendatum zijn gehele belegde pensioenkapitaal te verkopen en met dit kapitaal, tegen de huidige (zeer lage) rentestand, zijn pensioenuitkering in te kopen. Deze pensioenuitkering is fors lager dan ooit was beoogd met als gevolg dat de deelnemer vaak met een inkomenstekort (pensioengat) te maken heeft.

In deze nieuwe wetgeving wordt bovenstaand probleem aangepakt. De deelnemer hoeft dan niet meer zijn gehele belegde pensioenkapitaal te verkopen maar kan na de pensioendatum doorbeleggen. Hij kan dan een vast aantal aandelen periodiek verkopen (om inkomen te genereren) en het restant van het kapitaal kan dan belegd blijven. Hierdoor kan er door de deelnemer nog steeds rendement worden gemaakt en is het renterisico vele malen kleiner geworden. Uiteraard loopt de deelnemer wel het beleggingsrisico.